ดาวน์โหลดไฟล์บทความรูปเล่ม Proceedings

==> ระดับชาติ (NATIONAL) <==

กำหนดการและห้องสำหรับการนำเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร์


                        1. รายชื่อลำดับ เวลาและห้องสำหรับการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
                        2. โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการนำเสนอ
                                   Google Meet
                        3. การใช้งานโปรแกรม Google Meet ในการประชุมออนไลน์
                                   - บทความการใช้งาน
                                   - วีดีโอการใช้งาน
                        4. กำหนดการและ Link สำหรับเข้าร่วมพิธีเปิด
                                   - กำหนดการ
                                   - Link สำหรับเข้าร่วมพิธีเปิดงาน
                        5. สูจิบัตร

กำหนดการส่งบทความวิชาการ


# กิจกรรม ช่วงเวลา
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 มิถุนายน 2563 – 1 มกราคม 2564
2 ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 15 มิถุนายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
3 ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการยอมรับให้นำเสนอในการประชุม 10 ธันวาคม 2563
4 ส่งบทความที่แก้ไขตามข้อแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) 25 ธันวาคม 2563
5 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 15 มิถุนายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
6 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 7 - 8 มกราคม 2564
7 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้วเพื่อตีพิมพ์ 15 มกราคม 2564
8 เผยแพร่บทความวิจัยฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Online Proceedings) 7 กุมภาพันธ์ 2564

ติดต่อสอบถาม


การติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูล
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://nac-husoc.bru.ac.th และ เว็บไซต์ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
- สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 25 ชั้น 2 เลขที่ 439 ถนนจินะ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทร: 044 611221 ต่อ 4001,4002
มือถือ: 064-4625032
แฟกซ์: 044 612858
- ผศ.ดร. คำภีรภาพ อินทะนู โทรศัพท์หมายเลข 085-0246009
E-mail: kampeeraphab.it@bru.ac.th

การลงทะเบียนและการชำระเงิน


อัตราค่าลงทะเบียน


อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับบุคคลทั่วไป

 • 1,200 บาท สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
 • 500 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย

  หมายเหตุ
                1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
                2. กรณีที่ผู้สมัครทุกประเภทชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมนำเสนอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่า กรณีใดๆ เนื่องจากได้นำค่าลงทะเบียนไปใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) และใช้จ่ายในการบริหารจัดการประชุมแล้ว

วิธีการชำระเงิน


1. ชำระเป็นเงินสด พร้อมใบสมัคร

ได้ที่คุณจรัลรัตน์ อุ่นรัมย์ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 25 ชั้น 2 เลขที่ 439 ถนนจินะ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สำหรับผู้นำเสนอผลงาน และสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

2. ชำระผ่านธนาคาร โอนเงินผ่านระบบ Electronic Bank Transfer

บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อบัญชี :นายคำภีรภาพ อินทะนู, น.ส.ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์, น.ส.พลอยไพลิน ศรีวิเศษ
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-27273-7
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ท่านส่งสำเนาใบเสร็จการโอนเงินมาที่ Email: nac-husoc@bru.ac.th

การสมัครเข้าร่วมโครงการประชุม


        นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถสมัครได้ที่ http://nac-husoc.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 และผู้สมัครเข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย


        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
        ผู้นำเสนอจะต้องแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) และให้ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full papers) ที่ได้แก้ไขแล้ว กลับคืนมายังกองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ:

     ผลงานวิจัยฉบับเต็ม ที่ผู้นำเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว จะตีพิมพ์เผยแพร่ใน Online Proceedings และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ในฐานข้อมูลการวิจัย Google Scholar และหากผลงานใดได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้การได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจะเป็นไปตามเงื่อนไขของวารสารนั้น ๆ และเจ้าของผลงานจะต้องมานำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมฯ

การพิจารณาผลงาน


        การพิจารณาผลงานให้ดำเนินการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ดังนี้
     1. การพิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน
     2. การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
     3. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้
          3.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด รวมทั้งไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
          3.2 การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/ หรือไม่ครบถ้วน
     4. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด

ขอบข่ายเนื้อหา/สาขาวิชา/ศาสตร์ที่จะนำเสนอผลงาน

        1. การปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
        2. การนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยทั้งภาคบรรยาย (Oral presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) ที่ครอบคลุมเนื้อหาและหัวข้อย่อยต่างๆ ดังนี้คือ

 • ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม
 • ปรัชญาและศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
 • ชาติพันธุ์
 • บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
 • ศิลปกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์
 • การท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 • กฎหมายและการเมืองการปกครอง
 • การพัฒนาสังคม
 • การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลักของการประชุม

รูปแบบสำหรับการส่งบทความทางวิชาการวิทยากร

เสวนาศิษย์เก่า HUSOC

speakers

นายสาคร มูลโพนงาม

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
speakers

นายไชยศักดิ์ โชติกวณิก

ศิษย์เก่าสาขาวิชานิติศาสตร์
speakers

นายณัฐพล สิงห์ทอง

ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย
speakers

นายภูดิศ อุ่นไธสง

ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ดำเนินการเสวนา

speakers

นางสาวศุภลักษณ์ สุขประโคน

ศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี

กำหนดการประชุมวิชาการ

วัน/เวลา กิจกรรมและสถานที่
วันที่ 7 มกราคม 2564
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.00-09.15 น. พิธีเปิดการประชุมฯ โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.15-10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "University & Community Engagement with the King’s Philosophy for Sustainable Local Development in the Disruptive World" โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
10.00-12.00 น. เสวนา เรื่อง "Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน" โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
1. รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.ผรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [NIDA])
3. พ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์
4. คุณพรทิพย์ อัษฎาธร ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ The Bright Group และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด
5. ดร.นงรัตน์ อิสโร ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมจังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(พักรับประทานอาหารว่างภายในห้องประชุม)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. การนำเสนอภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายระดับชาติอาคาร 25
(พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 15.00-15.15 น. และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอภายในห้องนำเสนอผลงาน)
วันที่ 8 มกราคม 2564
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
09.00-09.15 น. กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 โดย รศ. มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
09.15-10.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในยุค Viral Disruption " โดย คุณพรทิพย์ อัษฎาธร ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ The Bright Group และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด
10.45-12.00 น. เสวนาศิษย์เก่า HUSOC เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้าสู่ความท้าทายบัณฑิตด้านมนุษยสังคมศาสตร์ในยุค Viral Disruption" โดยวิทยากรคือ
1. นายสาคร มูลโพนงาม ศิษย์เก่าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
2.นายไชยศักดิ์ โชติกวณิก ศิษย์เก่าสาขาวิชานิติศาสตร์
3. นายภูดิศ อุ่นไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. นายณัฐพล สิงห์ทอง ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย
ดำเนินการเสวนา โดย ผนางสาวศุภลักษณ์ สุขประโคน ศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. แข่งทักษะวิชาการด้านมนุษยสังคมศาสตร์
16.00-16.30 น. มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการด้านมนุษยสังคมศาสตร์
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม Download File

การส่งบทความ

กรุณาคลิก ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิก หลังจากนั้นให้กรอก e-mail และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าระบบสำหรับส่งบทความ
คู่มือการส่งบทความ

เข้าระบบ

ถ้ายังไม่ลงทะเบียน กรุณาลงทะเบียนที่นี่

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อเรื่อง ผู้ส่งบทความ สังกัด/หน่วยงาน ระดับ ประเภท บทความ การชำระเงิน
1
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ภานุกร คะเลรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
2
ถอดบทเรียน Young Smart Farmer ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กิตติศักดิ์ เจริญรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
3
บทความความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จังหวัดสระบุรี เปมิกา เจริญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
4
ทัศนคติของประชาชนผู้มาใช้บริการ และคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจ สุพจน์ สุพจน์ วรรณโอสถ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
5
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา2019 ธนากร ขันธจิตต์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในหระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
6
บทบาทของนักปกครองท้องที่ในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) วรท - รุจิ?เรข? คณะมนุษย?์ศาสตร์?และสังคมศาสตร์? มหาวิทยาลัย?ราชภัฏ?วไลย์?อลงกรณ์?ในพระบรมราชูปถัมภ์? ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
7
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่มีของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านการจัดการเลือกตั้งระดับชาติ สายรุ้ง อิ่มอัมพร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
8
การปรับตัวด้านการสื่อสารและวัฒนธรรมของแรงงานต่างด้าวในตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพชราพร เพชราพร จรมา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
9
การศึกษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับแรงงานต่างด้าว สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ศุภชัย ศุภชัย ชาญประไพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
10
การศึกษาแนวทางป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สุพรรษา สินมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
11
การเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญญาประดิษฐ์(AI) ของพนักงานรายเดือน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี รุ่งนภา ทองอ่อน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในหระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
12
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปล้นร้านทอง กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กฤชลัช ดีประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
13
การบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมีประสิทธิภาพของเทศบาล พงศ์วรรณ แก้วสี่ดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
14
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กันยารัตน์ พวงย้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
15
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทย นฤมล บุญครอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
16
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทย นฤมล บุญครอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
17
การคุ้มครองเด็กจากการค้าประเวณีผ่านช่องทางออนไลน์ อภิสิทธิ์ ช่วงชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
18
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โยษิตา ตัดสมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
19
การเรียนออนไลน์กับการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา วรากร ศรีโสม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
20
ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย มาริษา อุ่มรูปงาม คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
21
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของไทย วันมณี อินโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
22
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รัชนก ฤกษ์รัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
23
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินของพนักงานภาครัฐ วรรณจรี โอโน คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
24
หลักธรรมาภิบาลกับการปกครองส่วนท้องถิ่น สุกฤตา จีนน้ำใส คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
25
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล ปณิตา พงษ์บัว คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
26
ธรรมภิบาลในงานบริการของภาคเอกชน ยุพาวดี คำทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
27
การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไวรัสโควิด-19ในองค์การบริหารส่วนตำบล มนต์ธนาทิพย์ พุฒซ้อน คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
28
บทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในยุค 4.0 ศรัณย์พร ไกรทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
29
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในยุคประเทศไทย 4.0 อวิกา สุขบัติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
30
เด็กนั่งดริ้ง กรณีศึกษา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สุดารัตน์ โตใหญ่ คณะมนุษยศ่าสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
31
บทบาททางสังคมและการนำเสนออัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี: กรณีศึกษาผ่านเฟซบุ๊กสมาคมคนไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี Social Rol วีรดา มั่นเหมาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
32
แนวคิดและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ปนัดดา พิมพ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
33
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิลาวัณย์ ศรีษะเสือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
34
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปิยะมาต สิงห์โตทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์? มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์? ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
35
นโยบายศักดินาสยามกับสถานภาพคนญวนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่1-รัชกาลที่3 (พ.ศ.2325-2394) ชเยนร์ กันทะวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
36
วัดญวนสะพานขาว: ศาสนสถานกับการธำรงค์ชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามชุมชนสะพานขาว เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จิรัสยา พุทธสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
37
ชุดกวยจั๊บอุบล จังหวัดอุบลราชธานี: การนาเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมบนอาภรณ์ ศุภณัฐชา พัฒนประสิทธิ์ชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
38
สุสานบ้านนาจอก: การเมืองเรื่องพื้นที่และภาพสะท้อนสถานภาพทางสังคมคนเวียดนาม จังหวัดนครพนม ศุภณัฐชา พัฒนประสิทธิ์ชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
39
สุสานบ้านนาจอก: การเมืองเรื่องพื้นที่และภาพสะท้อนสถานภาพทางสังคมคนเวียดนาม จังหวัดนครพนม ศุภณัฐชา พัฒนประสิทธิ์ชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
40
ชุดกวยจั๊บอุบล จังหวัดอุบลราชธานี: การนาเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมบนอาภรณ์ วรท โพธิ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
41
เรา(ไม่)ทิ้งกัน: บทเรียนจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) เพื่อนำไปสู่ดิจิทัลไอดี (Digital ID) ที่ยั่งยืน สิริวิมล แสงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
42
การประยุกต์ใช้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร อธิกานต์ มาลัยสนั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
43
อาหารโบราณ สุจิตตรา เงินสง่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
44
อชิตพล เข็มพันธุ์ สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
45
การจัดการความรู้ทุนทางสังคมด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ : หลักการ แนวคิด และการนำไปประยุกต์ใช้ อชิตพล เข็มพันธุ์ สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
46
การเปลี่ยน(ไม่)ผ่านสู่ความเสมอภาคทางเพศของคู่รัก LGBTQในประเทศไทย : วิเคราะห์ผ่านร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ... สุวรรณา สุดา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
47
อติพร ศาสนสุพิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
48
นิรมล กุลฑล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
49
ณัชชา สิมาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
50
An Ability in Using Collocation of the Third-Year English-majored Students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University อมิตา ทาปลัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
51
Smart City for Smart Living การพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เดือนนภา โพธิ์คำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
52
อุกฤษฎ์ นาจำปา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
53
อุกฤษฎ์ นาจำปา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
54
Effective English Reading Strategies of the Third Year English Program Students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat Universit สายพิณ เพียรนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
55
ญาดา รามฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
56
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษา ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อารีญา พันธ์สุวรรณ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
57
คุณลักษณะนักทรัพยากรมนุษย์ในยุค 2020 ตามความต้องการของตลาดแรงงาน กรณีศึกษา นักศึกษาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ธนิดา นันกวน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
58
An Analysis of Spoken Words, Idioms, Metaphor, Metaphors and Similes in Aladdin Movie ธนัชพร สมใจเรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
59
คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ: ปัญหาทางกฎหมาย ทางออกเกี่ยวกับสัญชาติ และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย อรัญญา เรืองณรงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
60
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กัญญารัตน์ สว่างชาติ กัญญารัตน์ สว่างชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
61
กัมปนาท บริบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
62
การทำแซนด์วิชเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของเยาวชน 4 ชุมชน พีรณัฐ รักเกียรติดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
63
โครงการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเสือใหญ่ Preschool activities project in Foundation for slum child care at Ban Sur อัชชมา สมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
64
โครงการหนึ่งชีวิต หนึ่งหัวใจ เชื่อมสายใย เราพี่น้องกัน ศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจักร กรุงเทพมหานคร วิชชุภาส อำไพลาภสุข คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
65
การศึกษาสภาพปัญหาของเยาวชนไทยและการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ พสุ วรรณสุทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
66
โครงการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดดอกไม้ ภายใต้การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน คุณานนต์ ศิริเขตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
67
ดิษญาณีย์ สุริเทศ สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
68
ฐิตาพร พุฒกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
69
โครงการพัฒนาชุมชนตำบลหนองสามวัง สู่ความยั่งยืน โชติกา ปิติทานันท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
70
สำรวจความต้องการน้ำประปาของประชาชนในการอุปโภคบริโภค เทศบาลตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นัซมี สะแต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
71
ทัศนคติของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ชนิกานต์ เมืองทวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
72
ชลิดา - จันทะนัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
73
ชลทิชาลินี แก่นสนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
74
Attitudes Toward the Use of YouTube to Improve English Listening and Speaking Skills of Business English Major Students at Buriram Rajabhat University Kanjana Jaenprakhon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
75
ศรณี เนลเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
76
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รัฐพงษ์ คำแพง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
77
พิมพ์ชนก โพธิปัสสา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
78
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดมาตรการป้องกันในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในยุคโควิด19 หมู่บ้านโคกใหญ่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริญญา ไทยสืบชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
79
การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการน้ำประปา ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กฤษฏา บุญรอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
80
การศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในเทศบาลตำบลพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเท มนตรี พิรุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
81
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กีรติ ไทวะกิรติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
82
การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กำชัย รักเพื่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
83
การมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จิรพลธ์ ศรีชุมแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
84
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลาย พัฒนพล ทองประสาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
85
ความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทรงเกียรติ นันกระโทก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
86
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลอิสาณอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ชนายุทธ ทองรักศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
87
การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และการสืบสานการทอผ้าไหมของชุมชนสายยาว ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เกดวิพาดา บุดดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
88
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริการศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ คุณากร ชินพาษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
89
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กิตติสาร วูประโคน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
90
การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เสกสรร หมั่นนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
91
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกระบวนการการจัดการในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ กฤษณะ ไกรพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
92
คติความเชื่อในละครเรื่องนาคี (Beliefs in Drama Nagi) สุชาดา กันนุลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
93
พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครในละครโทรทัศน์เรื่องกรงกรรม ภัทราภรณ์ ขุนศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
94
ภาพพจน์ในบทเพลงลูกทุ่งของต่าย อรทัย พนิดา กุลวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
95
วิเคราะห์ตัวละครฝ่ายชายในวรรณกรรมรวมเรื่องสั้น เอกภพ บุญอาจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
96
ลีลาการใช้ภาษาในแอกเคานต์คำคมยิ้มแฉ่ง สุจิตา บุญจรัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
97
ปัญหาในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ฐิตินันทน์ ผิวนิล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
98
อารยา อารยา มุสิกา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
99
การศึกษาภูมิทัศน์ภาษาศาตร์ของป้ายร้าน ถนนบุลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ศุภรักษ์ กล้าหาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
100
Anxieties in English Public Speaking and Anxiety Reductions of Business English Major Students, Buriram Rajabhat University พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
101
Investigating Grammar Learning Strategies Use of Business English Major Students at Buriram Rajabhat University ตติยา ทะนวนรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
102
ทศพิธราชธรรม : จริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร ณัฎฐา เปรี้ยว ณัฎฐา แพงคำตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
103
Factors in Student Selection to Participate in Language and Culture Exchange Project of Buriram Rajabhat University รสมน พานดวงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
104
An Analysis of Linking Adverbials in TED Talk: A Corpus-based Analysis วริษฐา รัตนวโรภาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
105
นงลักษณ์ ตอรบรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
106
Attitudes towards the Use of Mobile Phone Applications in Learning English Language of Business English Major Students จันทร์สุดา บุญตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
107
การสร้างตัวตนของคนอีสานในชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา รัตนา ชะรุงรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
108
Problems on English Oral Presentation Skills of Business English Major Students at Buriram Rajabhat University นวมินทร์ ประชานันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
109
Factors Influencing Presentation Techniques of Business English Major Students at Buriram Rajabhat University พรภวิษย์ ชะนวนชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบี
110
ศรัณรัตน์ รัตนาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
111
Wipawanee Lianram คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
112
Wipawanee Lianram คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
113
ภัทราวดี สุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
114
ยลดา เจือจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
115
วริศรา ขาวงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
116
สาวิตรี กล้าแข็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
117
นายสิทธิศักดิ์ พงผือฮี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
118
88952634 88952634 88952634
119
88952634 88952634 88952634
120
88952634 88952634 88952634
121
88952634 88952634 88952634
122
88952634 88952634 88952634
123
88952634 88952634 88952634
124
88952634 88952634 88952634
125
88952634 88952634 88952634
126
88952634 88952634 88952634

Total 126 Record : 1 Page : 1

หลักการและเหตุผล


                แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาซึ่งประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความ เท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive education) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for education) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผลิตกำลังคนรองรับ New S-Curve ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในทุกช่วงวัย ร่วมทั้งปรับเป้าหมายการรับผู้เรียนใหม่ ให้มีทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และคนสูงอายุ ด้วยรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว สถาบันอุดมศึกษาต้องคำนึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังคงสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ที่สมดุลและคำนึงถึงการพัฒนาคนวัยทำงาน ดังนั้น การเรียนการสอนหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องคำนึงถึงจุดเปลี่ยนสำคัญซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษาของไทย ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st century skills) และแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0) ตลอดถึงการเข้ามาของยุค Disruption ที่เป็นทั้งการทำล้ายและสร้างโอกาสที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น Technological Disruption, Viral (Covid-19) Disruption เป็นต้น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ และจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เปิดสอน ทั้งนี้เพื่อทำให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562) ทักษะศตวรรษที่ 21 จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ทำงาน แก้ปัญหา สื่อสาร และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต ซึ่งทักษะศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยการเรียนรู้ 3Rs x 7Cs โดย 3Rs คือ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) ทักษะทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic) ส่วนทักษะ 7Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical thinking and problem solving) ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & innovation) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, teamwork & leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communication, information & medial literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT literacy) และ ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & learning self-reliance) ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญต่อผู้เรียนทุกคน ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ เช่น ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ความเป็นผู้นำและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (ชนุกร แก้วมณี, 2562)
                ด้วยความสำคัญของข้อมูล เหตุผล และหลักการต่างๆ ข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่ายวิชาการ จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 (NAC-HUSOC I: The 1st National Conference and Exhibition on Humanities and Social Sciences) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและสร้างเวทีให้กับนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดถึงผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อันจะไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ และก่อให้เกิดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยสังคมศาสตร์นำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
                โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                        1. เพื่อเป็นเวทีของนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
                        2. เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาการ
                        3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา
                กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมโครงการ
                        1. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน
                        2. นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศที่ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลผู้สนใจทั่วไปจำนวน 100 คน
                ผลผลิต
                        1. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลภายนอกที่สนใจได้นำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
                        2. นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
                ผลลัพธ์
                        1. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลภายนอกที่สนใจมีผลงานวิจัยและวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
                        2. นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับนิสิตนักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในประเทศ